Privacyverklaring

Margarethe Koning, gevestigd aan de Prunuslaan 6, 9902PT Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Margarethe Koning
Prunuslaan 6
9902 PT Appingedam
06 – 27 02 33 17
info@koningadviescentrum.nl

Margarethe Koning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• IP-adres
• Contactmomenten, waarvan elektronisch contact wordt opgeslagen
• Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
• Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Margarethe Koning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Om de administratie te kunnen uitvoeren
• Garantieclaims te controleren en af te handelen
• Om reviews via andere kanalen te tonen
• Voor het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties van Margarethe Koning
• Margarethe Koning analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Margarethe Koning verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Margarethe Koning verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• Jouw toestemming
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op Margarethe Koning rustende wettelijke verplichting.
• De gegevens zijn nodig voor Margarethe Koning zijn gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Margarethe Koning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de garantietermijn van mijn producten en/of diensten, waarbij je persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de termijn waarop de langst lopende garantietermijn van de geleverde producten of diensten afloopt. Dit verschilt per soort product of dienst. Je kan een verzoek indienen om eerder je gegevens te laten verwijderen uit de systemen, maar dit kan wel impact hebben op mijn mogelijkheden om eventuele toekomstige garantieclaims te controleren en af te handelen.

Europese Economische Ruimte
Margarethe Koning geeft geen gegevens van jouw door naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@koningadviescentrum.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Samenwerking met derde partijen
Margarethe Koning verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Soms is het nodig om samen te werken met andere organisaties om jou de diensten te leveren die je van mij verwacht. De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten of zijn er goede afspraken gemaakt die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Margarethe Koning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koningadviescentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Margarethe Koning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@koningadviescentrum.nl

HET EERSTE ORIENTERENDE GESPREK IS
ALTIJD VRIJBLIJVEND EN GRATIS.

HET EERSTE ORIENTERENDE GESPREK IS
ALTIJD VRIJBLIJVEND EN GRATIS.